EarthViewer

In de AppStore is een app beschikbaar waarmee je de ontwikkeling van de aarde kunt beleven. Met de EarthViewer kan je een reis maken door de 4,5 miljard jarige historie van de aarde en kan je de ontwikkeling van de continenten zien. Naast de ontwikkeling van de continenten kan je ook kaarten vinden over de ontwikkeling van de zeepspiegel, temperatuur en steden.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star